WELSH MEDIUM: Coasting through the 6 Areas of Learning and Experience - Delivering the Curriculum for Wales through coastal learning NW300 / T23

Start date
22 May 24
Duration
1 Day
Location
Pembrey Country Park, Visitor Centre, Pembrey, Llanelli SA16 0EJ View on Google Map

This course still has availability, book now

Summary

Mae newid ar droed. Penderfynodd addysgwyr o ‘Ysgol Tan y Don’, Llanelli eu bod am gofleidio dysgu awyr agored a dechrau mynd â’u dysgwyr allan yn rheolaidd i’r arfordir lleol, ond fe fynegodd rhieni a thrigolion rywfaint o bryder. Mae’r wasg leol wedi clywed am yr anghydfod, a chyhoeddwyd yr hanes ar dudalen flaen ‘Llais y Lli’ Llanelli. Er mwyn cau’r llifddorau ac egluro rhywfaint o fanteision dysgu ar yr arfordir a sut gellir defnyddio’r arfordir i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru, mae’r Pennaeth wedi penderfynu cynnull cyfarfod yn yr ysgol er mwyn i’r addysgwyr gael tawelu meddyliau. A all yr athrawon gadw’u pennau uwchlaw’r dŵr a darbwyllo’r rhai sy’n pryderu fod arfordir Cymru yn lle arbennig i ddysgu ynddo, amdano ac ar ei gyfer? Yn ymwybodol bod y môr yn cynnal amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt ac yn cael ei ddefnyddio ym mhob agwedd bron o’n bywydau beunyddiol, a all yr addysgwyr ddarbwyllo’r petruswyr ei bod yn allweddol i genedlaethau’r dyfodol, gwarchodwyr moroedd yfory, ddatblygu llythrennedd morol?

 

Yn dilyn dull mantell yr arbenigwr, bydd y sesiwn hon yn rhoi 101 o syniadau i’r cyfranogwyr ar sut i helpu eu dysgwyr i ddysgu ar eu harfordir lleol, dysgu amdano ac ar ei gyfer. Bydd y cyfranogwyr yn treulio’r dydd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a thrawsgwricwlaidd yn yr amgylchedd naturiol, gan ddysgu am arfordi Sir Gaerfyrddin r drwy lensys y chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Gall addysgwyr addasu a rhedeg y senario ym mantell yr arbenigwr gyda’u dysgwyr dros gyfnod o dymor, gan gloi gyda thrafodaeth i weld pa wybodaeth newydd mae’r dysgwyr wedi’u hennill, neu gellir dewis a dethol y gweithgareddau yn ôl anghenion y grŵp – mae digon o opsiynau. Bydd defnyddio arfordir Cymru fel arf i wireddu’r Cwricwlwm i Gymru nid yn unig yn caniatáu i addysgwyr gysylltu’r dysgu â’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad, ond bydd hefyd yn cyfrannu at wireddu’r Pedwar Diben. O ddysgu am y buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y gall arfordir Cymru eu cynnig i ni a llawer mwy, bydd y sesiwn hyfforddiant hon yn rhoi syniadau i addysgwyr ar gyfer mynd â’u dysgwyr allan i’r awyr agored, a bydd yn cefnogi eu hiechyd a’u lles.

Who is it for?

Athrawon

What topics are covered?

STEM, CfW

How will you learn?

Face to face

How long is this course?

Un dydd

Who is the course leader?

Outcomes

Bydd addysgwyr yn:

  • Gallu rhoi’r Cwricwlwm i Gymru ar waith er mwyn defnyddio arfordir Cymru fel lle i ddysgu ynddo, amdano ac ar ei gyfer.
  • Cwblhau gweithgareddau a heriau dysgu awyr agored trawsgwricwlaidd sy’n ymgorffori’r 6 Maes Dysgu a Phrofiad.

Dysgu am egwyddorion llythrennedd morol – bydd addysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o ddylanwad y moroedd arnom ni a’n dylanwad ni ar y moroedd, a chânt eu grymuso i wneud penderfyniadau gwybodus mewn perthynas â’r môr a’i adnoddau.

Sessions

DateTimeLocation
Coasting through the 6 Areas of Learning and Experience22 May 202409:30-15:30Pembrey Country Park

Notes

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn partneriaeth â STEM Learning UK a Techniquest.  Mae ‘Bwrsariaeth ENTHUSE’ gwerth £165 ar gael i bob athro sy’n mynychu i fynd at gostau cyflenwi. 

Share with your CPD booker

Cost

State-funded school or collegeActivity feeFreeSubsidy available*£165.00
Fee-paying school or college (independent)Activity feeFree

* Your school or college will receive the subsidy on successful completion of the CPD and impact toolkit. Find out more.

Participants from outside the UK will be charged the course fee and an additional £120 per day plus VAT.

Outside the UK? Fee information

Check your school subsidy status

The subsidy value may be higher for your school or college.

This course still has availability, book now

Additional information

For courses at the National STEM Learning Centre in York, fees include meals and accommodation for the duration of the course. 

 

Alternative dates

Interested in this course?

Sign up to receive our emails to hear about the latest CPD available