WELSH MEDIUM: To protect or develop a natural area? That is the question! NW300 / K23

Start date
25 Jun 24
Duration
1 Day
Location
Abergele Rugby Club, Dundonald Avenue, Abergele LL22 7AZ View on Google Map

This course still has availability, book now

Summary

Crynodeb:

Mae cais am ddatblygiad manwerthu a hamdden mawr y tu allan i’r dref wedi’i gyflwyno gan gwmni datblygu masnachol.  A fydd pwyllgor cynllunio’r Cyngor yn cefnogi awgrymiadau’r cyfranwyr mentrus, creadigol sydd am ddatblygu’r tir, hybu’r economi leol, a chreu swyddi? Neu a fydd gwrthwynebiadau dinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd am warchod y dirwedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn eu perswadio i wrthod y cynnig? 

Mae’r gair ‘cynefin’ yn cyfleu mwy na dim ond lleoliad daearyddol: gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio ein perthynas â’r amgylchedd naturiol a sut mae’r cysylltiad hwnnw’n ffurfio ein hunaniaeth, ein llesiant, a’n hymdeimlad o berthyn.  Bydd y cwrs yma’n cynnig cyfle i gyfranogwyr fyfyrio ar hanes, diwylliant, ysbrydolrwydd, a threftadaeth yr ardal wrth archwilio’r cysyniad o gynefin. 

Bydd y sesiwn hyfforddi hon yn rhannu cyfres o weithgareddau trawsgwricwlaidd a fydd yn rhoi syniadau i addysgwyr i annog dysgu yn yr amgylchedd naturiol, dysgu amdano a dysgu ar ei gyfer.  Gyda’r Cwricwlwm i Gymru fel canllaw, bydd cyfranogwyr yn ystyried rhinweddau/anfanteision y cais cynllunio drwy’r 6 maes dysgu a phrofiad.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn partneriaeth â STEM Learning UK a Techniquest.  Mae ‘Bwrsariaeth ENTHUSE’ gwerth £165 ar gael i bob athro sy’n mynychu i fynd at gostau cyflenwi. 

Who is it for?

Teachers, Educators.

What topics are covered?

STEM, Science, Cross-Curricular

How will you learn?

Face to face

How long is this course?

1 day

Who is the course leader?

Outcomes

Canlyniadau

Bydd addysgwyr yn:

  • Archwilio’r cysyniad o ‘gynefin’ ac ystyried ei arwyddocâd.
  • Cwblhau gweithgareddau a heriau dysgu awyr agored trawsgwricwlaidd sy’n ymgorffori’r 6 Maes Dysgu a Phrofiad.
  • Archwilio pa effaith y gallai’r cynnig ei chael ar yr amgylchedd naturiol ac ar iechyd a lles pobl.
  • Ystyried sut gallai’r cynnig newid cymeriad gweledol, synhwyraidd, hanesyddol a diwylliannol yr ardal os bydd yn llwyddiannus.

Sessions

DateTimeLocation
1 Wales bespoke template25 June 202409:30-15:30Abergele Rugby Club

Notes

Adborth oddi wrth athrawon ar gwrs blaenorol:

 • “Cwrs arbennig diolch yn fawr!”
 • “Roeddwn wrth fy modd â’r cwrs, llawer o syniadau i fynd yn ôl i’r ysgol.”
 • “The course is so adaptable for any place or setting. Lots of really good information and ideas.”

Rhoi’r hyfforddiant ar waith:

‘Gwarchod neu ddatblygu ardal naturiol?’ Dyna oedd y cwestiwn a roddodd Stacey Jones, athrawes dosbarth cymysg blwyddyn 4, 5 a 6 o Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Licswm, Sir y Fflint i’w dysgwyr yn ddiweddar. Ar ôl mynd drwy’r gweithgareddau a rannwyd ar yr hyfforddiant, beth oedd barn ei dysgwyr am ddyfodol Mynydd Helygain, ardal sy’n agos at yr ysgol? Gallwch ddarllen yr hanes yma.  

Share with your CPD booker

Cost

State-funded school or collegeActivity feeFreeSubsidy available*£165.00
Fee-paying school or college (independent)Activity feeFree

* Your school or college will receive the subsidy on successful completion of the CPD and impact toolkit. Find out more.

Participants from outside the UK will be charged the course fee and an additional £120 per day plus VAT.

Outside the UK? Fee information

Check your school subsidy status

The subsidy value may be higher for your school or college.

This course still has availability, book now

Additional information

For courses at the National STEM Learning Centre in York, fees include meals and accommodation for the duration of the course. 

 

Alternative dates

Interested in this course?

Sign up to receive our emails to hear about the latest CPD available