THaiCrypto's public profile

UsernameTHaiCrypto

การนำสกุลเงินดิจิทัล bitcoin ไปใช้จ่ายจะต้องทำธุรกรรมผ่าน blockchain ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง โดยการบันทึกจะอ้างอิงข้อมูลก่อนหน้า เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสืบประวัติการใช้เงินของกันและกันได้ เพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือหน่วยงานกลางใด ๆ การใช้จ่ายเงินดิจิทัล Bitcoin จะมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการใช้จ่ายเงินผ่านธนาคารอย่างมาก และสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้จ่าย เพียงทราบรหัสกระเป๋าสตางค์เงินดิจิทัลและคีย์เงินดิจิทัล ก็สามารถใช้จ่ายและรับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ได้ทันที

Resources

Shared Resources

No resources found.

Shared Collections

This user doesn't have any public lists.